Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen

§1. Take Time is een eenmanszaak, gevestigd in De Braakstraat 4 te 9920 Kastel, met BTW-nummer 0750.769.211 en zal hierna worden aangeduid als "Take Time" of "de Aanbieder".

§2. Take Time biedt haar klanten (hierna genoemd "de Klant") de mogelijkheid om maaltijdboxen (hierna genoemd "het Product of de Overeenkomst") online aan te kopen, waarna deze aan huis worden geleverd binnen de door de Aanbieder bepaalde levertijd en leveringszone. Take Time biedt catering- en eventservices aan over heel Vlaanderen. Deze service bestaat uit de vooraf samengestelde formules of formules op maat.

§3. Take Time werkt niet met lidmaatschap. Het staat de Klant vrij eenmalige of verscheidene bestellingen te plaatsen via de website van de Aanbieder.

§4. Take Time biedt kortingscodes aan. Hoe groter de bestelling, hoe meer korting de Klant geniet.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

§1. Onderhavige Algemene Voorwaarden (hierna genoemd "Voorwaarden") zijn van toepassing op elke reservering bestelling die geplaatst wordt door de Klant. Bij het plaatsen van een bestelling reservering via de website van de Aanbieder moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Take Time aanvaard zijn. Indien de Klant via rechtstreeks contact met de Aanbieder een reservering plaatst, wordt hij geacht akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van de Aanbieder. De Aanbieder zal de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen bij de bevestiging van de reservering.

§2. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden te wijzigen. Indien de Klant niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, heeft de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst te beëindigen door middel van een e-mailbericht gericht aan de Aanbieder (taketime2020@outlook.com), waarbij de Klant uitdrukkelijk de wil uit om zijn Overeenkomst te beëindigen met inachtname van de deadline van 72 uur voorafgaand aan de voorgenomen uitvoering van de overeenkomst levering. Indien de Klant de Overeenkomst niet (tijdig) beëindigt en vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde Voorwaarden gebruik blijft maken van de Producten diensten, dan zijn de gewijzigde Voorwaarden vanaf dat moment van toepassing op de Overeenkomst van de Klant.

§3. Take Time verkoopt de Producten uitsluitend aan consumenten en in hoeveelheden die voor consumenten gebruikelijk zijn.

§4. De oorspronkelijke taal van deze Voorwaarden is het Nederlands.

§5. Take Time verkoopt levert enkel diensten in België. Om deze redenen dienen het factuur- en leveringsadres in België te zijn gelegen.

Artikel 3. Het aanbod van Take Time

§1. De aangeboden Producten, inclusief de vermelde prijzenDe vooraf samengestelde formules en offertes op maat, gelden als een vrijblijvend aanbod dat door de Klant kan worden aanvaard.

§2. Indien de Klant wenst over te gaan tot afnemen van een dienst van de Aanbieder, wordt een vrijblijvende offerte op maat gemaakt. Deze offerte bevat de totaalprijs van de gevraagde dienst en kan afwijkingen bevatten ten aanzien van de prijzen opgenomen op de website.

§2. Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Take Time niet. De Aanbieder is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Aanbieder is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

§3. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over de diensten Producten bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met de Aanbieder via e-mail (taketimegerechten@outlook.com) of telefonisch via het nummer 0495/67.19.68.

§4. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Aanbieder. De Aanbieder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een Product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4. Sluiting van de overeenkomst

§1. De Klant kan in het kader van de webwinkel afzonderlijke Producten uit het aanbod uitkiezen en deze door het aanklikken van de knop "in het winkelmandje" in het elektronische winkelmandje verzamelen. De Producten worden aangeboden aan de hand van een weekmenu. De Klant dient vervolgens de nodige facturatiegegevens in te vullen aan de hand van een elektronisch formulier.

§2. De klant heeft vervolgens de keuze om de Producten op te halen bij de Aanbieder of om deze te laten leveren op de aangeboden dagen en in de aangeboden leveringszones.

§2. De Aanbieder kan de Klant daarnaast een vrijblijvende offerte bezorgen voor de gevraagde diensten.

§.3 De Klant kiest de gewenste betalingsmethode bij afhaling of levering. De Klant heeft hierbij de keuze tussen contante betaling of bankoverschrijving of betaling via de applicatie Payconiq.

§4. Een voor de Klant bindende Overeenkomst komt pas tot stand, wanneer de Klant alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, heeft bevestigd dat men kennis van deze algemene verkoopsvoorwaarden heeft genomen en de knop "bestelling voltooien" heeft aangeklikt. Totdat de Klant deze knop heeft aangeklikt, kan de Klant de Producten en de gegevens bij de Producten te allen tijde wijzigen en verbeteren. Wanneer de Klant de knop "bestelling voltooien" heeft aangeklikt, bestaat een betalingsverplichting in hoofde van de Klant.

§5. Door het invullen van het online bestelformulier, dient de Klant een offerte in bij de Aanbieder. Nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst, ontvangt de Klant per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van de bestelling. In deze ontvangstbevestiging zijn de gegevens van de bestelling vermeld. Voor zover de Klant niet reeds in het kader van de bestelprocedure de gegevens van de bestelling en deze Voorwaarden heeft afgedrukt en/of elders heeft opgeslagen, wordt aangeraden aan de Klant deze e-mail af te drukken en op te slaan. Door de ontvangstbevestiging komt geen koopovereenkomst tot stand. De ontvangstbevestiging toont enkel dat de bestelling bij de Aanbieder is binnengekomen.

§6. Bij uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van de door de Aanbieder opgestelde offerte, komt een voor de Klant bindende Overeenkomst tot stand.

§7. Take Time behoudt zich het recht om de offerte zonder opgave van redenen te weigeren tot de deadline voor wijzigingen. Deze deadline bedraagt 72 uur voorafgaand aan de voorgenomen dienst evering. Er ontstaat een recht op levering van de bestelde maaltijdboxen na afloop van de deadline voor wijzigingen en na acceptatie door Take Time. In elk geval kan Take Time een offerte weigeren te accepteren indien het leveringsadres niet in de leveringszones van Take Time ligt of wanneer de bestelde hoeveelheden niet gebruikelijk zijn voor consumenten.

§7. De Producten dienen minimum 4 dagen voorafgaand aan de voorgenomen levering te worden besteld.

§8. Om een Overeenkomst te sluiten met Take Time of een Product te bestellen, dient de klant tenminste de leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt. Take Time sluit geen Overeenkomsten met personen jonger dan achttien jaar.

Artikel 5. Prijs en leveringskosten

§1. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. De prijzen zijn eveneens inclusief leveringskosten, tenzij anders vermeld.

§2. Indien extra leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

§3. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

§4. De aanbiedingen en prijzen, zoals vermeld op de website, zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt. Wegens de fors stijgende inflatie en constante verbetering van onze formules kunnen wij voor 2 maand een prijs garanderen. De opgemaakte offertes, persoonlijk gericht aan de Klant, bevatten een geldigheidstermijn. Wanneer deze termijn verstreken is, kunnen de aangeboden prijzen niet meer worden gegarandeerd.

§5. De vorderingen van Take Time zijn per direct opeisbaar.

§6. Take Time is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen. Indien de Klant niet akkoord gaat met de gewijzigde prijs, heeft de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst te beëindigen door middel van een e-mailbericht gericht aan de Aanbieder (taketimegerechten@outlook.com), waarbij de Klant uitdrukkelijk de wil uit om zijn Overeenkomst te beëindigen met inachtname van de deadline van 72 uur voorafgaand aan de voorgenomen levering. Indien de Klant de Overeenkomst echter niet (tijdig) beëindigt en blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde prijs gebruik maken van de Producten van de Aanbieder, dan zijn de gewijzigde prijzen vanaf dat moment op de Overeenkomst van toepassing.

Artikel 6. Verplichtingen van de klant

§1. Alle informatie die de Klant aan Take Time opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Take Time is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie niet aansprakelijk en de Klant vrijwaart de Aanbieder tegen eventuele aanspraken van derden.

§2. De Klant is verplicht de product labels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van product labels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is Take Time niet aansprakelijk en de Klant vrijwaart de Aanbieder tegen eventuele aanspraken van derden.

Artikel 7. Levering en uitvoering van de Overeenkomst

§1. De diensten van Take Time kunnen enkel worden uitgevoerd op het geografisch grondgebied van Vlaanderen. De levering van de Producten kan enkel geschieden wanneer het leveringsadres zich bevindt in 9220 Kastel, 9220 Moerzeke, 9220 Hamme-centrum, 9200 Dendermonde-centrum, 9200 Baasrode, 9255 Buggenhout of 1840 Malderen. Indien het leveringsadres zich niet bevindt in Vlaanderen één van deze gemeenten, houdt de Aanbieder zich het recht om de offerte te weigeren (zie supra Artikel 4, §6).

§2. De bestelde Producten kunnen worden afgehaald op het adres van de Aanbieder (De Braakstraat 4, 9220 Kastel) of worden geleverd op maandag en/of donderdag tussen 16 uur en 21 uur, naargelang hetgeen werd overeengekomen met de Klant. De tijdvensters voor bezorging zijn indicatief. De door de Klant gekozen bezorgdag en/of gekozen tijdsvenster kunnen door onvoorziene omstandigheden, overmacht en in verband met feestdagen afwijken. Take Time is niet aansprakelijk voor te late leveringen.

§3. De Aanbieder contacteert de Klant voorafgaand aan de uit te voeren dienst, waarbij de concrete uren voor het uitvoering van de dienst worden afgesproken. op de dag dat de Producten verzonden worden.

§4. Take Time behoudt zich het recht om pas na betaling van het totaalbedrag de bestelling dienst bij de Klant uit te voeren te bezorgen. De Klant kan geen beroep doen op eerdere leveringen. De Klant wordt geacht te betalen voor de verstreken vervaldatum, zoals is bepaald op de factuur. bij ontvangst van de levering.

§5. Indien de Klant minder dan 72 uur voor de dienst de dienstverlening zou annuleren, zal het bedrag van de Overeenkomst toch opeisbaar worden, met betalingsverplichting tot gevolg.

§5. De Klant is verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijk bezorging van de Producten op het door de Klant opgegeven adres en de door de Klant gekozen dag voor levering mogelijk is. Indien de Producten niet kunnen worden bezorgd, is de klant aansprakelijk en zal het bedrag van de Overeenkomst toch opeisbaar worden, daar een Overeenkomst met betalingsverplichting tot stand gekomen is (zie supra art. 4, §4).

§6. Indien de Klant zich niet in de mogelijkheid bevindt om op het overeengekomen tijdstip aanwezig te zijn, dient de Klant telefonisch contact op te nemen met de Aanbieder op het nummer 0495/67.19.68 om de mogelijkheden te bekijken. De onmogelijkheid om aanwezig te zijn in hoofde van de Klant, ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichting.

§7. Indien wordt overeengekomen met de Klant dat de bezorging zal plaatsvinden bij de buren of dat de Producten voor de deur worden geplaatst, is dit op volledig risico van de Klant. Take Time kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het eventueel bederven of verdwijnen van de Producten.

§8. De aanbieder zal bezorgen op het adres dat door de Klant werd opgegeven in het bestelformulier. Een adreswijziging kan enkel nog 24 uur voorafgaand aan de levering worden doorgegeven aan de Aanbieder via e-mail (taketimegerechten@outlook.com) of telefonisch op het nummer 0495/67.19.68.

Artikel 8. Betalingsmogelijkheden

§1. Zodra de Klant zijn bestelling plaatst of akkoord gaat met de opgestelde offerte, geldt een betalingsverplichting in hoofde van de klant.

§2. De Klant dient de Producten te betalen voor de vervaldatum op de factuur. op het ogenblik dat de levering plaatsvindt.

§3. De Klant kan overgaan tot contante betaling of via bankoverschrijving de applicatie Payconiq.

§4. Indien de Klant ervoor opteert om te betalen via de applicatie Payconiq, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de Klant over voldoende geld op de bankrekening beschikt op het ogenblik van de betaling.

§5. Take Time behoudt zich het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zolang de Klant niet (volledig) aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Na niet betaling binnen de bepaalde vervaldag van 30 kalenderdagen zal u na het versturen van een kosteloze herinneringsbrief binnen de 14 dagen moeten betalen. Bij niet betaling binnen deze termijn zal u een schadevergoeding worden aangerekend. Deze vergoeding wordt berekend volgens ons schadebeding:

Schadebeding :

a. Factuur minder dan 150 EUR : max 20 EUR

b. Factuur tussen 150 EUR en 500 EUR : max 30 EUR + 10% van het factuurbedrag (excl. BTW)

c. Vanaf 500 EUR : max 60 EUR + 5% met een maximum van 2.000 EUR

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

§1. De Producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Take Time.

§2. De Klant verbindt er zich toe derden op het eigendomsvoorbehoud van Take Time te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid in hoofde van Take Time

§1. Take Time kan slecht aansprakelijk worden gesteld voor de door de Klant geleden zaak- en/of letselschade, wanneer deze schade ontstaan is door een rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting door Take Time of indien er sprake is van opzet in hoofde van de Aanbieder, met dien verstande dat alleen schade voor vergoeding in aanmerking komt, waarvoor de Aanbieder verzekerd is, dan wel naar alle redelijkheid en billijkheid verzekerd had moeten zijn.

§2. Take Time kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, daarbij inbegrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen, e.d.

§3. Take Time is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de door de Klant aan de Aanbieder verstrekte onjuiste informatie. De Klant vrijwaart de aanbieder tegen eventuele aanspraken van derden.

§4. Take Time kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet opvolgen van de door de Aanbieder gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen. De klant vrijwaart de Aanbieder tegen eventuele aanspraken van derden.

§5. Take Time kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van overmacht, zoals bv. ziekte, brand, storingen bij de Aanbieder of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, optreden van de hulpdiensten, e.d.

Artikel 11. Garantie

§1. Take Time is aansprakelijk voor niet-conforme Producten of Producten die verborgen gebreken bevatten, zoals voorzien in de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht.

Artikel 12. Privacy

§1. Voor de afhandeling van de Overeenkomst verwerkt Take Time de persoonsgegevens van de Klant. Take Time maakt gebruik van een privacyverklaring die de Klant kan terugvinden op de website van de Aanbieder. Indien de Klant vragen heeft omtrent de omgang van de Aanbieder met de persoonsgegevens, kan de Klant zijn vraag richten aan de Aanbieder via het e-mailadres taketimegerechten@outlook.com.

Artikel 13. Toepasselijk recht

§1. Het Belgisch recht is van toepassing.

§2. De rechtbank van Dendermonde is bevoegd bij gerechtelijke geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst tussen de Aanbieder en de Klant..

§3. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/) van de Europese Commissie. Elke consument binnen heel Europa kan hiervan gebruik maken.

§4. Indien de Voorwaarden of de Overeenkomst (een) bepaling(en) bevat die niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen geldig. De ongeldige bepaling(en) zal (zullen) worden aangevuld moet het geldende toepasselijke recht.

Artikel 14. Herroepingsrecht

§1. Gelet op de beperkte houdbaarheid van de Producten van de Aanbieder, kan de Klant geen gebruik maken van een herroepingsrecht voor de Overeenkomst, zoals bepaald in art. VI.53, 4° van het Wetboek Economisch Recht.